Σκοπός και στόχοι

Οι οπτικές και παραστατικές τέχνες, ως συλλογική έκφραση της ανθρώπινης κοινότητας, έχουν μια δυναμική παρουσία στην καθημερινότητα, καθώς δίνουν τη δυνατότητα έκφρασης της δημιουργικότητας και του πολιτισμού με εναλλακτικούς τρόπους. Ειδικότερα, η τέχνη σε τοπικό επίπεδο αναδεικνύει την πολιτισμική πολυμορφία, ενθαρρύνει την ατομική έκφραση, αναπτύσσει επικοινωνιακές δεξιότητες και ενισχύει την ευαισθητοποίηση, τη δημιουργική σκέψη, τον αποτελεσματικό σχεδιασμό, την ομαδική εργασία και την αυτοεκτίμηση.

Στο πλαίσιο αυτό, οι εκπαιδευτικές αρχές δύο ευρωπαϊκών περιφερειών θα διερευνήσουν την αντίφαση μεταξύ της εικαστικής εκπαίδευσης στο πρόγραμμα σπουδών Ελλάδας και Λετονίας και τους διακριτούς θεμελιώδεις παράγοντες, που εμποδίζουν την υλοποίησή της στα σχολεία.

Με αυτή τη διαδικασία, οι εταίροι θα εμπλουτίσουν τις εμπειρίες τους, θα ενισχύσουν τη σχέση μεταξύ τέχνης και εκπαίδευσης, ενδυναμώνοντας την παρουσία των τοπικής τέχνης στα σχολεία, προώθηση της ισότητας των εμπειριών, τη μάθηση και την κοινωνικοποίηση, την ενίσχυση των δεσμών μεταξύ τοπικής τέχνης και σύγχρονων εκπαιδευτικών σκοπών, προωθώντας την ανάπτυξη της ευρωπαϊκής διάστασης στην παρεχόμενη εκπαίδευση. Επιπλέον, η χρήση των εργαλείων των ΤΠΕ θα ενισχύσει τη μάθηση και την έκφραση σε όλες τις μορφές τέχνης, παρέχοντας τη δυνατότητα έκφρασης με ψηφιακό τρόπο.

Τα αποτελέσματα του έργου θα υλοποιηθούν σε σχολεία και θα διαχυθούν επίσης περιφερειακά και ευρωπαϊκά μέσα από εργαστήρια, ιστοσελίδες και μέσα μαζικής ενημέρωσης.